AVISO LEGAL E PROTECCIÓN DE DATOS

 1. Obxecto.
O presente documento ten por obxecto establecer as Condicións Xerais de Uso do sitio web “www.idades.es”, en diante “Sitio web”. Esta Política de Privacidade aplícase a todas as páxinas web e dominios “idades.es” propiedade de IDADES S.L.

Idades S.L., en diante “a empresa”, resérvase o dereito para modificar as presentes Condicións Xerais de Uso co obxecto de adecualas á lexislación vixente aplicable en cada momento, as novidades xurisprudenciais e as prácticas habituais de mercado. Así mesmo, o club se reserva a facultade de realizar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, calquera modificación ou actualización dos seus contidos e servizos; das presentes Condicións Xerais de Uso e, en xeral, de cuantos elementos integran o deseño e configuración do Sitio web.
 
As presentes Condicións Xerais de Uso non exclúen a posibilidade de que determinados servizos do Sitio web, polas súas características particulares, sexan sometidos, ademais da as Condicións Xerais de Uso, ás súas propias condicións particulares de uso (en diante, as “Condicións Particulares”) A utilización por parte do Usuario de calquera dos servizos do Sitio web supón e expresa a súa adhesión e aceptación expresa a todas as Condicións Xerais de Uso na versión publicada na presente páxina web no momento en que o Usuario acceda ao Sitio web, así como ás Condicións Particulares que, no seu caso, sexan de aplicación.
 1. Titularidade do Sitio Web.

Este Sitio web e a marca son titularidade de IDADES S.L., con domicilio social en Rua Pastor Diaz, Nº1, 7ºB, 36001, (Pontevedra). e CIF: B-36577542, Sociedade rexistrada no Rexistro mercantil de Pontevedra: Folio —, inscrición 1ª con folla PO—–, Tomo — con domicilio en Rua Pastor Diaz, Nº1, 7ºB, 36001, (Pontevedra).

 1. Protección de Datos

Ao acceder e utilizar o Sitio web da empresa, estará a aceptar e consentindo de forma expresa o tratamento dos seus datos con respecto a esta política aínda que o fai de forma revocable e sen efectos retroactivos.

O seu acceso a este Sitio web do club está, por conseguinte, subordinado a esta política, así como toda a lexislación aplicable á que se fai referencia neste apartado así como no Aviso Legal.

Con carácter xeral, queda absolutamente prohibido facilitar datos persoais dos menores de 16 anos sen o consentimento das persoas que exerzan a patria potestade ou titores legais.

O Usuario declara e garante ser maior de idade, que os datos persoais facilitados a través dos diferentes formularios de contacto e subscrición son veraces e correspóndense coa súa situación real, que está posta ao día, é exacta e quedando obrigado a comunicar calquera modificación dos mesmos.

No caso de que o Usuario facilite datos dun terceiro, por exemplo para informar a un coñecido da publicación dun anuncio, para recomendarlle o sitio web ou un artigo publicado no mesmo, infórmaselle que será responsable de obter o consentimento da persoa e dos datos da mesma que facilite á empresa.

Información do tratamento

Segundo o disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos da UE (GDPR), do 27 de abril de 2016, o usuario debe recibir información puntual e concreta do responsable do tratamento e os usos e fins do mesmo.

Para iso, indícase a seguinte información:

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade do Responsable: IDADES S.L.

CIF: B-36577542

Dirección: Rua Pastor Diaz, Nº1, 7ºB, 36001, (Pontevedra)

Teléfono de contacto: (+34) 986 854 996

Email de contacto Responsable Protección de Datos: esteban@idades.es

FINALIDADE

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

De conformidade co disposto na normativa vixente, Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (en diante, “RGPD”), a empresa infórmalle que os datos persoais que Vd. facilítanos, así como aqueloutros que nos facilite durante a relación coa empresa, serán tratados coa finalidade de:

 • Atender as súas consultas e solicitudes
 • Remitirlle comunicacións, mesmo por medios electrónicos, exclusivamente relativa á empresa sobre as nosas actividades e eventos empresariais.

Con carácter xeral non se utilizarán os datos recibidos para ningunha finalidade que non sexa atender a súa solicitude, prestarlle unha atención personalizada ou enviarlle información, en caso de aceptación expresa, sobre as actividades da empresa

Como recollemos os seus datos?

Sempre recollemos os seus datos mediante o seu consentimento expreso, como:

 • Formulario Contacto: o tratamento dos datos realizarase coa finalidade de responder as súas consultas.

Todos os datos solicitados a través do formulario web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario. No caso de que non sexan facilitados todos os datos, non se garante que a información sexa completamente axustada ás súas necesidades.

Vostede poderá retirar o seu consentimento en calquera, aínda que mesmo se retira o seu consentimento, é posible que aínda teñamos o dereito ou obrigación baixo a lexislación aplicable de solicitar, usar, transferir ou comunicar a súa información persoal. Ademais, informámoslle que é posible que debamos conservar certa información para fins de mantemento de rexistros e/o para completar calquera transacción que iniciase antes de solicitar un cambio ou eliminación.

Que información podemos obter sobre vostede?

 • Datos de Contacto, nome, apelidos e correo electrónico.

CONSERVACIÓN

Canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais aos que se teña acceso en virtude da súa relación coa empresa trataranse mentres resulten precisos para a xestión das finalidades informadas a menos que legalmente permítase ou requira un período de retención máis longo.

 

LEGITIMACIÓN

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

O tratamento dos seus datos respecto a as finalidades anteriormente descritas, está permitido por RGPD de conformidade coas seguintes bases xurídicas.

RGPD 6.1 b) o tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado é parte ou para a aplicación a pedimento de leste de medidas precontractuales:

 • Vostede solicitou información a través dun formulario de contacto.

 

DESTINATARIOS

A que destinatarios cederanse datos?

 Os datos recolleitos a través da web non serán cedidos a terceiros, agás se a cesión é necesaria para atender correctamente a súa solicitude.

DEREITOS

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

 As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

 • En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. A empresa deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
 • Dereito a presentar unha reclamación #ante a Autoridade de control (Axencia Española de Protección de Datos) se considera que o tratamento non se axusta ao RGPD, cuxa información se atopa neste link: http://www.agpd.es.
 • Dereito á portabilidad dos seus datos persoais (cando fosen recollidos por medios automatizados).
 • A solicitude debe remitirse por escrito a IDADES S.L., Departamento de Protección de Datos, na dirección Rua Pastor Diaz, Nº1, 7ºB, 36001, (Pontevedra). ou por email esteban@idades.es, indicando no asunto “Protección de Datos”.

Para exercer os dereitos, debe verificar a súa identidade mediante o envío do seu DNI ou outro documento acreditativo legal  como o pasaporte.

SEGURIDADE

A empresa comprométese ao cumprimento da súa obrigación de secreto, deber de gardalos e adoptar as medidas de índole técnico e organizativo necesarias que garantan a seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perdida, tratamento ou acceso non autorizado.

Aínda que nas transmisións de datos a través de internet ou desde unha web non é posible garantir unha protección absoluta contra intrusións, tanto nós como os nosos subcontratistas e socios de negocio dedicamos os máximos esforzos para manter as medidas de protección física, electrónica e procedemental coas cales garantir a protección dos seus datos #de acordo con as esixencias legais aplicables nesta materia. Entre as medidas que utilizamos inclúense as seguintes:

 • Limitar o acceso aos seus datos unicamente a aquelas persoas que deban coñecelos en atención ás tarefas que realizan;
 • Como regra xeral transferir en formato cifrado os datos recolleitos ;
 • Instalar sistemas de protección perimetral das infraestruturas informáticas (“firewalls”) para impedir accesos non autorizados, por exemplo “hackers”, e
 • Monitorizar habitualmente os accesos aos sistemas informáticos para detectar e deter calquera uso indebido dos datos de carácter persoal.

Naqueles casos en que lle facilitaramos (ou vostede elixise) un contrasinal que lle permita acceder a determinadas partes das nosas webs ou de calquera outro portal, aplicación ou servizo baixo o noso control, é vostede responsable de mantela en segredo e de cumprir todos os demais procedementos de seguridade que lle notifiquemos. Non poderá compartir o seu contrasinal con ninguén.

 1. Condicións de acceso e utilización do sitio web.

 

4.1. Usuarios.

O acceso e/o uso ao sitio web do club atribúe a condición de “Usuario”, que acepta, desde o devandito acceso e/o uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Particulares que no seu caso resulten de obrigado cumprimento cando se adquira o produto ou servizo solicitado.

4.2. Necesidade de Rexistro.

Con carácter xeral para o acceso aos contidos e servizos do Sitio web non será necesario o Rexistro do Usuario. Non obstante a utilización determinados contidos e servizos poderá estar condicionada ao rexistro previo do Usuario. Este rexistro efectuarase na forma expresamente sinalada no propio servizo ou nas Condicións Particulares que lle sexan de aplicación.

Cando sexa necesario que o Usuario se rexistre ou achegue datos persoais para poder acceder a algún dos servizos específicos, a recollida, o tratamento e, no seu caso, a cesión ou o acceso dos datos persoais dos Usuarios será de aplicación o disposto no punto “Información do Tratamento”

4.3. Acceso ao Sitio web.

O simple acceso ao Sitio web é gratuíto salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso contratado polo Usuario.

4.4. Obrigacións do Usuario.

O Usuario recoñece e acepta que o uso dos contidos e/o servizos ofrecidos pola empresa será baixo o seu exclusivo risco e/o responsabilidade.

Con carácter xeral o Usuario obrígase ao cumprimento das presentes Condicións Xerais de Uso, no seu caso as Condicións Particulares que fosen de aplicación, así como cumprir as especiais advertencias ou instrucións de uso contidas nas mesmas ou no Sitio web e obrar sempre conforme á lei, aos bos costumes e ás esixencias da boa fe, empregando a dilixencia adecuada á natureza do servizo do que goza, absténdose de utilizar o Sitio web de calquera forma que poida impedir, danar ou deteriorar o normal funcionamento do mesmo, os bens ou dereitos do club, os seus provedores, o resto de Usuarios ou en xeral de calquera terceiro.

Para acceder á información contida no sitio web e facer uso dos produtos e/o servizos ofrecidos, os menores de idade deben obter previamente permiso dos seus pais, titores ou representantes legais, os cales serán considerados como responsables dos actos que leven a cabo os menores ao seu cargo, conforme á normativa vixente.

Concretamente, e sen que iso implique restrición algunha á obrigación asumida polo Usuario con carácter xeral de conformidade co apartado anterior, o Usuario obrígase, na utilización do Sitio web, así como na prestación dos servizos a:

 • No caso de rexistrarse, o Usuario obrígase a proporcionar verazmente os datos proporcionados e a mantelos actualizados.
 • Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o Sitio web, calquera información ou material que fose difamatorio, inxurioso, obsceno, ameazador, xenófobo, incite á violencia á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou que de calquera forma atenche contra a moral, a orde pública, os dereitos fundamentais, as libertas públicas, a honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e en xeral a normativa vixente.
 • Non introducir, almacenar ou difundir mediante o Sitio web ningún programa de computador, datos, virus, código, equipo de hardware ou de telecomunicacións ou calquera outro instrumento ou dispositivo electrónico ou físico que sexa susceptible de causar danos no Sitio web, en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes do club, de calquera Usuario, dos provedores do club ou en xeral de calquera terceiro, ou que de calquera outra forma sexa capaz de causarlles calquera tipo de alteración ou impedir o normal funcionamento dos mesmos.
 • Non realizar actividades publicitarias, promocionais ou de explotación comercial a través do Sitio web, non utilizando os contidos e en particular a información obtida a través do sitio web para remitir publicidade, enviar mensaxes con fins de venda directa ou con calquera outro fin comercial, nin para recoller ou almacenar datos persoais de terceiros.
 • Non difundir, transmitir ou poñer ao dispor de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que constitúa publicidade ilícita ou desleal.
 • Non transmitir publicidade non solicitada ou autorizada, material publicitario, “correo lixo”, “cartas en cadea”, “estruturas piramidales”, ou calquera outra forma de solicitación, excepto naquelas áreas (tales como espazos comerciais) que fosen exclusivamente concibidas para iso.
 • Non introducir ou difundir calquera información e contidos falsos, ambiguos ou inexactos de forma que induza a erro aos receptores da información.
 • Non utilizar identidades falsas, nin suplantar a identidade doutros na utilización do Sitio web ou na utilización de calquera dos servizos do Sitio web, incluíndo a utilización no seu caso de contrasinais ou claves de acceso de terceiros ou de calquera outra forma.
 • Non destruír, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos do club, os seus provedores ou terceiros.
 • Non introducir, almacenar ou difundir mediante o Sitio web calquera contido que infrinxa dereitos de propiedade intelectual, industrial ou segredos empresariais de terceiros, nin en xeral ningún contido do cal non ostentase, de conformidade coa lei, o dereito para poñelo ao dispor de terceiro.
 • Non difundir, transmitir ou poñer ao dispor de terceiros calquera tipo de información, elemento ou contido que supoña unha violación do secreto das comunicacións e a lexislación de datos de carácter persoal.

A empresa resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, a empresa non será responsable das opinións vertidas polos Usuarios a través de aplicacións de comunicación ou outras ferramentas de participación.

 1. Propiedade intelectual e Industrial. Prohibición de hiperenlaces.

Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio do Sitio web e os sitios web así como dos seus contidos (datos, textos, informacións, logos, imaxes, sons, vídeos, deseños, iconas, botóns, software, nomes comerciais, debuxos, gráficos, vínculos) pertencen, ben ao club, ben a terceiros titulares que lle cederon os seus dereitos, polo que ningún Usuario está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada. Queda, pois prohibida a modificación, descompilación ou a utilización comercial de calquera parte da mesma.

Tan só autorízase a utilización do Sitio web con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se faga referencia á fonte, sendo o Usuario, o único responsable do mal uso dos mesmos.

Os datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados no sitio web, son recompilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre os Usuarios da empresa.

En ningún caso entenderase que se concede licenza algunha ou se efectúa renuncia, transmisión, cesión total ou parcial dos devanditos dereitos nin se confire ningún dereito nin expectativa dereito, e en especial, de alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública sobre os devanditos contidos sen a previa autorización expresa do club ou dos terceiros titulares correspondentes. Non se poderá establecer ningún vínculo ao sitio web desde calquera outra web sen o previo e expreso consentimento do club e/o dos terceiros afectados.

Estas condutas poderán dar lugar ao exercicio de cantas accións xudiciais ou extraxudiciais puidésenlle corresponder ao club no exercicio dos seus dereitos e/o os terceiros afectados.

 1. Marcas comerciais e rexistrais.

 

O club e todas as denominacións que inclúan o termo, “idades s.l.” son marcas rexistradas, e está prohibida a súa reprodución, imitación, utilización ou inserción destas marcas sen a nosa debida autorización.

O Sitio web pon ao dispor do Usuario dispositivos técnicos de ligazón e ferramentas de procura que permiten ao Usuario o acceso a websites titularidade doutras entidades (ligazóns).

O Usuario recoñece e acepta que a utilización dos servizos e contidos das websites enlazadas será baixo o seu exclusivo risco e responsabilidade e exonera o club de calquera responsabilidade sobre dispoñibilidade técnica das websites enlazadas, a calidade, fiabilidade exactitude e/o veracidade dos servizos, informacións, elementos e/o contidos aos que o Usuario poida acceder nas mesmas e nos directorios de procura incluídos no Sitio web.

A empresa non será responsable indirecta nin subsidiariamente dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados de:

 1. a) o funcionamento, indispoñibilidade, inaccesibilidade e a ausencia de continuidade das websites enlazadas e/o os directorios de procura dispoñibles.
 2. b) a falta de mantemento e actualización dos contidos e servizos contidos nas websites enlazadas.
 3. c) a falta de calidade, inexactitude, ilicitud, inutilidade dos contidos e servizos das web sites enlazadas.

A exoneración de responsabilidade sinalada nos parágrafos anteriores será de aplicación no caso de que o club, non teña coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remite é ilícita ou de que lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización ou, se a tivese, actúe con dilixencia para retirar os datos e contidos ou facer imposible o acceso a eles.

 1. Links.

Neste Sitio web atopará ligazóns ou hipervínculos a outros sitios web. Queremos chamar a súa atención sobre o feito de que a empresano ten ningunha influencia nin control sobre os contidos e deseño dos mesmos e, por tanto, non se fai responsable da actualización e/o calidade da información proporcionada nos mesmos. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

 1. Exclusión de garantías e responsabilidade.

 

8.1. Dispoñibilidade e Continuidade do Sitio web.

A empresa non garante o correcto funcionamento respecto a a dispoñibilidade e continuidade do noso sitio web. En consecuencia, a empresa queda eximida de calquera responsabilidade derivada do incorrecto funcionamento ou interrupcións dos nosos sitios web.

O Usuario ten prohibido calquera tipo de acción sobre o noso sitio web que orixine unha excesiva sobrecarga de funcionamento aos nosos sistemas informáticos, así como a introdución de virus, ou instalación de robots, ou software que altere o normal funcionamento dos nosos sitios web.

A empresa non se fai responsable, cos límites establecidos na lexislación vixente, dos danos e prexuízos de calquera natureza que se puidesen ocasionar como consecuencia da indispoñibilidade, fallos de acceso e falta de continuidade do Sitio web.

 

8.2. Contidos e Servizos da empresa.

A empresa responderá única e exclusivamente dos servizos que preste por si mesma e dos contidos directamente orixinados pola empresa. Dita responsabilidade quedará excluída nos casos en que concorran causas de forza maior ou nos supostos en que a configuración dos equipos do Usuario non sexa a adecuada para permitir o correcto uso dos servizos da internet prestados polo club. En calquera caso, a eventual responsabilidade do club fronte ao Usuario por todos os conceptos quedará limitada como máximo ao importe das cantidades percibidas directamente do Usuario pola empresa, con exclusión en todo caso de responsabilidade por danos indirectos ou por lucro cesante.

8.3. Contidos e Servizos de terceiros.

A empresa non controla previamente, aproba nin fai propios os contidos, servizos, opinións, comunicacións datos, arquivos, produtos e calquera clase de información de terceiros, persoas xurídicas ou físicas, recollidos no Sitio web. De igual forma, non garante a licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, exhaustividad e actualidade dos contidos, informacións e Servizos de terceiros no Sitio web.

A empresa non controla con carácter previo e non garante a ausencia de virus e outros elementos nos contidos e servizos prestados por terceiros a través do Sitio web que poidan introducir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

A empresa non será responsable, nin indirectamente nin subsidiariamente, dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados da utilización e contratación dos contidos e dos servizos de terceiros no Sitio web así como da falta de licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude, exhaustividad e actualidade dos mesmos. Con carácter enunciativo, e en ningún caso limitativo, non será responsable polos danos e prexuízos de calquera natureza derivados de:

 1. a) a infracción da dereitos propiedade intelectual e industrial e o cumprimento defectuoso ou incumprimento dos compromisos contractuais adquiridos por terceiros.
 2. b) a realización de actos de competencia desleal e publicidade ilícita.
 3. c) a inadecuación e defraudación das expectativas dos servizos e contidos dos terceiros.
 4. d) os vicios e defectos de toda clase dos servizos e contidos de terceiros prestados a través do Sitio web.

A exoneración de responsabilidade sinalada nos parágrafos anteriores será de aplicación no caso de que o club non teña coñecemento efectivo de que a actividade ou a información almacenada é ilícita ou de que lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización, ou se a tivesen actúen con dilixencia para retirar os datos e contidos ou facer imposible o acceso a eles.

8.4. Conduta dos Usuarios.

A empresa non garante que os Usuarios do Sitio web utilicen os contidos e/o servizos do mesmo de conformidade coa lei, a moral, a orde pública, nin as presentes Condicións Xerais de Uso e, no seu caso, as Condicións Particulares que resulten de aplicación. Así mesmo, non garante a veracidade e exactitude, exhaustividad e/o autenticidade dos datos proporcionados polos Usuarios.

A empresa non será responsable, indirecta nin subsidiariamente, dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados da utilización dos servizos e contidos do Sitio web por parte dos Usuarios ou que poidan derivarse da falta de veracidade, exactitude e/o autenticidade dos datos ou informacións proporcionadas polos Usuarios, ou da suplantación da identidade dun terceiro efectuada por un Usuario en calquera clase de actuación a través do Sitio web. A título enunciativo, pero non limitativo, o club non será responsable indirecta ou subsidiariamente de:

 1. a) os contidos, informacións, opinións e manifestacións de calquera Usuario ou de terceiras persoas ou entidades que se comuniquen ou exhiban a través do Portal;
 2. b) os danos e prexuízos causados a terceiros derivados da utilización por parte do Usuario dos servizos e contidos do Sitio web;
 3. c) Os danos e prexuízos causados pola falta de veracidade, exactitude ou incorrección da identidade dos usuarios e de toda información que estes proporcionen ou fagan accesible a outros usuarios;
 4. d) dos danos e prexuízos derivados de infraccións de calquera Usuario que afecten os dereitos doutro Usuario, ou de terceiros, incluíndo os dereitos de copyright, marca, patentes, información confidencial e calquera outro dereito de propiedade intelectual e industrial.

O Usuario recoñece que entendeu toda a información respecto a as condicións de uso dos nosos sitios web, e recoñece que son suficientes para a exclusión do erro nas mesmas, e por tanto, acéptaas íntegra e expresamente.

 1. Contratación con terceiros a través do Sitio web.

O Usuario recoñece e acepta que calquera relación contractual ou extracontractual que, no seu caso, formalice cos anunciantes ou terceiras persoas contactadas a través do Sitio web, así como a súa participación en concursos, promocións, compravenda de bens ou servizos, enténdense realizados única e exclusivamente entre o Usuario e o anunciante e/o terceira persoa. En consecuencia, o Usuario acepta que o club, non ten ningún tipo de responsabilidade sobre os danos ou prexuízos de calquera natureza ocasionados con motivo das súas negociacións, conversacións e/o relacións contractuais ou extracontractuais cos anunciantes ou terceiras persoas físicas ou xurídicas contactadas a través do Sitio web.

 1. Dereito de exclusión.

Sen prexuízo da responsabilidade por danos e prexuízos que se puidese derivar, a empresa resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao seu Sitio web e/o os servizos e/o produtos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso e/o as condicións Particulares que, no seu caso, resulten de aplicación.

 1. Duración e terminación.

A prestación dos servizos e/o contidos do Sitio web ten unha duración indefinida. Sen prexuízo do anterior, o club está facultada para dar por terminada, suspender ou interromper unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a prestación do servizo e do Sitio web e/o de calquera dos servizos, sen prexuízo do que se dispuxo respecto diso nas correspondentes Condicións Particulares.

 1. Comunicacións.

Para os efectos das presentes Condicións Xerais de Uso, e para calquera comunicación que sexa precisa entre o club e o Usuario, este deberá dirixirse ao Servizo de Atención ao Cliente a través da conta de correo electrónico indicada nos datos do Responsable do Tratamento e a través das canles legais habituais. O Usuario acepta expresamente para todas as comunicacións relacionadas coa utilización do Sitio web, a utilización do correo electrónico e dos datos persoais e de contacto que nos achegue como procedemento válido para a remisión das devanditas comunicacións.

 

 1. Boletíns

Na nosa páxina web pode existir a posibilidade de subscribirse a boletíns. Os datos fornecidos durante a subscrición aos boletíns utilízanse exclusivamente para o envío destes, a non ser que vostede declare a súa conformidade cun uso máis amplo dos mesmos. Pode vostede cancelar a súa subscrición en todo momento facendo uso da vía de cancelación prevista nos boletíns.

 

 1. Social Plugins

No caso de que o club utilice os denominados Social Plugins de redes sociais tales como Facebook, Twitter, Google+…, informámoslle:

Os Social Plugins da nosa páxina web atópanse desactivados por defecto, é dicir, non se activan nin envían datos ás nosas redes sociais sen que o usuario da web actíveos. Por tanto para poder utilizar os Social Plugins ten que activalos pulsando neles. A finalidade e obxecto da recollida de datos das redes sociais, os seus dereitos e opcións dispoñibles para a protección dos seus datos persoais, descríbense nos avisos de protección de datos de cada unha destas redes sociais.

 

 1. Aviso legal Cookies

Unha cookie é un pequeno ficheiro de texto que se almacena no seu navegador cando visita case calquera páxina web. A súa utilidade é que a web sexa capaz de lembrar a súa visita cando volva navegar por esa páxina. As cookies adoitan almacenar información de carácter técnico, preferencias persoais, personalización de contidos, estatísticas de uso, ligazóns a redes sociais, acceso a contas de usuario etc. O obxectivo de a cookie é adaptar o contido da web ao seu perfil e necesidades, sen cookies os servizos ofrecidos por calquera páxina veríanse minguados notablemente.

Se desexa consultar máis información sobre que son as cookies, que almacenan, como eliminalas, desactivalas etc., rogámoslle diríxase á ligazón dispoñible na web “Política de Cookies”.

As cookies asócianse unicamente co seu Usuario anónimo, non permitindo acceder a datos de carácter persoal, nin en xeral, a datos do disco duro. A súa aceptación non é necesaria para visitar ou usar o sitio web.

 1. Términos de Servizo

Toda a información que figura no Sitio web, ofrécese a modo de información orientadora, o máis precisa e actual posible. Aínda considerando en principio o contido publicado como correcto, este podería conter erros, imprecisións, ou simplemente modificarse ou suprimido, polo que suxerimos repita a súa visita ao Sitio web transcorridos uns días e contacte coa empresa.

 1. Lexislación aplicable e xurisprudencia.

A empresa fará uso das accións civís ou penais que por lei corresponda, #ante calquera utilización indebida do seu dominio dos sitios web. A relación entre a empresa e o Usuario rexerase pola normativa española vixente e sométese aos xulgados e tribunais españois competentes para coñecer de calquera conflito relacionado coa mesma. A empresa declina expresamente someterse ás Xuntas Arbítralles, así como a calquera outros procedementos arbitrais.